Best view with Firefox 3 - Screen Resolution 1024x768

Yahoo Emo Status
Tạo Status độc đáo cho Yahoo Messenger 9

Note : Site not work with Internet Explorer, you should use Firefox
Lưu ý : Trang web không hoạt động với Internet Explorer, bạn nên dùng trinh duyêt Firefox
Select Emo - Chọn biểu tượng
[... __ * # o O + . @ © ® ¤ @ X ۞ ۩ з ε - «   » ]
Select Background - Chọn hình nền
[... __ * # o O + . @ © ® ¤ @ X ۞ ۩ з ε - «   » ]
Status
Emo Using - Biểu tượng đang dùng:
Số ký tự hiện tại: 190 (Y!M giới hạn status là 255 ký tự)
Copy đoạn dưới vào status
1 số Status có sẵn

Copyright © 2010 by s2u.Vn,Inc. All Rights Reserved.